Föräldrar

Samarbetet med föräldrar

Vi ser samarbetet med föräldrarna som en viktig del i vår verksamhet. Ett gott samarbete med föräldrarna ger barnet det optimala under sin vistelse på förskolan. Förtroende skapas  genom ömsesidig respekt mellan personal och föräldrar. Respekten för föräldrarnas integritet är en förutsättning för ett gott samarbete. Föräldrar kan alltid vända sig till förskolechefen vid funderingar och frågor. Vi skall vara ett komplement till hemmet och därför fordras ett samarbete speciellt vad det gäller barnets sociala utveckling. Föräldrarna skall känna sig trygga då de lämnar sitt barn på förskolan och kunna gå till sina arbeten eller studier och veta att barnet har det bra hos oss.

En del av vårt samarbete innefattar följande:

  • Föräldraråd, två gånger per termin
  • Föräldramöte, en gång per termin
  • Utvecklingssamtal, en gång per termin
  • Drop-in, fyra dagar per termin
  • Kontaktdag efter föräldrars önskemål
  • Avslutningar, sommar och jul
  • Månadsbrev om verksamheten
Föräldrarna är alltid välkomna att delta i verksamheten tillsammans med sina barn.

Vårt föräldraråd

Syfte

Föräldrarådets främsta syfte är att vara en länk mellan föräldrar och förskola för att  tillsammans bibehålla en öppen kommunikation. Ett led i detta är föräldrarådets medverkan i en del praktiska göromål på förskolan.

 

Alla föräldrar på förskolan ska kunna vända sig till föräldrarådet med funderingar och frågor.

 

All information stannar i föräldrarådet, vid behov diskuteras detta vidare med förskolechef samt personalrepresentant. Sekretessen är viktig.

 

Sammansättning

Föräldrarådet består av 1-2 föräldrarepresentanter från varje avdelning, en pedagog och förskolechef.