Pedagogik/metodik

” När man tjänar barnet, tjänar man livet”

Vår pedagogik

Verksamheten bygger på Maria Montessoris pedagogik med stora inslag av motorik och musik. Vi ger barnen möjlighet till en allsidig utveckling genom motorisk, intellektuell, språklig samt social och emotionell träning.

Med ovanstående menar vi följande:

Motorisk förmåga – Att behärska och att kunna använda sin kropp.

Intellektuell och språklig förmåga – Att förstå sig själv och omvärlden, att kunna förmedla och att kunna kommunicera språkligt.

Social förmåga – Hur barnet ser på sig själv, en realistisk uppfattning om den egna förmågan, att kunna umgås, att kunna ingå i en grupp och att kunna tolka andras beteenden samt känna empati och ta hänsyn.

Emotionell förmåga – Att kunna uttrycka känslor, förstå egna och andras känslor samt att kunna ge och ta emot känslor.

De olika förmågorna är självklart förbundna med varandra.

Genom att ge barnen en lugn och trygg miljö kan de skapa sig en stark jag-känsla, visa hänsyn och känna ansvar både inför sig själv och andra, samt ha en kunskap om sin omgivning och världen.

På förskolan får också vardagsrutinerna en väsentlig roll för barnets utveckling då det på förskolan skall råda en atmosfär av hemmiljö. Vi lägger även stor vikt vid våra traditioner. Barnen skall få kännedom om varför vi t. ex. firar påsk. Vi besöker olika kulturarrangemang där Fredriksdals friluftsmuseum har en framträdande plats. Kultur berikar barnens uppfattning om den värld vi lever i. Barnet blir en del av helheten och får en kontinuitet i verksamheten då en del viktiga aktiviteter alltid återkommer vilket också ger trygghet och befäster kunskap.

 

Några grundtankar kring att arbeta efter Maria Montessoris pedagogik:

  • Arbetet skall bedrivas i en lugn och stimulerade miljö där man tar tillvara barnets egna möjligheter i den takt som passar varje enskilt barn.
  • Varje barn betraktas enskilt och skall ha frihet att växa i sin personlighet.
  • Barn är nyfikna och vetgiriga och har ett spontant intresse för att lära.
  • Barnet söker själv kunskap.

Montessorimaterialet

Montessorimaterialet är mycket konkret och är självrättande för att barnet ska ha möjlighet att arbeta så ständigt som möjligt. Materialet skall vidare vara meningsfullt och svara mot den nivå i utvecklingen där barnet befinner sig, ”rätt sak i rätt ögonblick”. Allt material går från en enkel till en mer koncentrerad form och förbereder indirekt för kommande inlärning. Man går alltid ett steg längre än vad barnet kan, från konkret till abstrakt och från helhet till delar.

skolan_29skolan_5_skolan_27

Motoriken – En viktig del för alla barns utveckling inom alla områden.
Vi bedriver en förskoleverksamhet med bra metoder för att stimulera en tidig rörelseträning. Barnens livsglädje tar sig uttryck i rörelseglädje och därför skall ett stort inslag av motorik ingå bl a genom rytmik, rörelselekar, gymnastik, drama, teater samt utflykter gärna med kulturinslag. Det är bevisat att det finns ett klart samband mellan en god motorik och förmågan till inlärning samt ett bra självförtroende. Vi gör dagliga promenader, har schemalagd gymnastik och rytmik två gånger i veckan samt har mycket utevistelse i skog och parker med mycket motion. Barn lär sig bäst genom att själva vara aktiva och prova allt praktiskt. Personalens viktiga uppgift är att skapa förutsättningar för detta.

 

Miljön
Då barnet bygger upp sitt inre är det i omgivningen det hämtar sina kunskaper. Miljön skall vara attraktiv ur både praktisk och estetisk synvinkel och skall locka barnet till en meningsfylld aktivitet. Miljön skall vara harmonisk och grunda sig på verkligheten så att barnet kan organisera sina intryck av den. Vi vill ha en förskola där var sak har sin plats, eftersom barn har ett stort behov av ordning vilket också ger dem trygghet och där barnen får möjlighet att utforska och lära med sina händer, välja sysselsättning, finna lösningar och framföra åsikter. En glad och positiv stämning är också av stor betydelse för barnets livsglädje. Miljön skall inspirera barnet till att gå på upptäcktsfärd och att få känna rörelsefrihet.

 

Musiken
Musiken får en betydelsefull roll i den dagliga verksamheten eftersom den inbjuder till mycket rörelse, glädje och gemenskap. I musiken kan språkets nyanser upptäckas och fantasi, kreativitet och koncentration utvecklas. Barnets hela utveckling främjas genom att låta musiken bli en naturlig del hos dem. Viktigt är att ge barnet ett intresse för musik i alla former i en miljö där alla vågar.

 

Likabehandlingsplanen
I vår Likabehandlingsplan, som är starkt förbunden med vår verksamhetsplan, är barnens sociala samt emotionella förmågor grundförutsättningar för fortsatt utveckling och lärande. Barnen ska få kunskap om sin omvärld utanför förskolans och Sveriges gränser och med detta få ökad förståelse för människors olikheter. Genom att barnen får ta del av andras kulturer och levnadssätt får de en medvetenhet om andra människors situation och lika värde, vilket utvecklar barnens öppenhet, respekt och solidaritet.

Likabehandlingsplan 12-13 kort version