Kodning på förskolan

Hösten 2017 började förskolan att introducera kodning för barnen!

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle och kunskap och förståelse för hur digitala miljöer och verktyg är skapade blir alltmer nödvändigt för att förstå och vara en aktiv del i ett digitalt samhälle.

 

Skolverket föreslår ökad kunskap i förskolan kring programmering och det har kommit en reviderad läroplan inom detta område. I förskolans aktuella läroplan Lpfö 18 2:2 Utveckling och lärande finns följande mål som ytterligare kan stärkas genom kodning/programmering:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

•Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

•Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

•Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring

•Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

•Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

•Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Många egenskaper och färdigheter kan tränas jämsides med kunskapsinhämtning för barnen:

  • Samarbete
  • Turtagning
  • Kreativt tänkande
  • Logiskt tänkande
  • Lägesbeskrivningar
  • Planering
  • Problemlösning
  • Se och förstå mönster
  • Hantera utmaningar

img_0019

Barnen ska få undersöka hur saker och ting sitter ihop och förstå delkomponenter. På förskolan arbetar vi redan mycket med att plocka isär saker till mindre beståndsdelar, känna igen mönster och konstruktion. Montessorimaterialet innehåller många olika övningar! På förskolan kommer vi till hösten att ha roboten Bee-Bot till en hjälp och andra olika programmeringsövningar. Vi kommer att integrera svenska, matematik, geometri, naturvetenskap, geografi, zoologi och biologi i programmeringen. Barnens delaktighet i sitt lärande kommer att leda oss mycket i vårt arbete och hur programmeringen utvecklas på förskolan. Det blir ett nytt, spännande och kul ämnesområde i vår verksamhet!